Adatekezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ZEBRA PEN (UK) Limited Magyarországi Fióktelepe

 

TARTALOMJEGYZÉK

 1. Bevezetés
 2. Egyes adatkezelések
  • Közvetlen megkeresések
  • Hírlevél
  • Kapcsolatfelvétel
  • Nyereményjátékok
  • Sütik (cookie-k) használata
 3. Adatfeldolgozók
 4. Adatbiztonsági intézkedések
 5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok
 6. Jogérvényesítési lehetőségek
  • A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
  • A bírósági jogorvoslathoz való jog
 7. Az adatvédelmi incidens és annak körülményei, hatásai, az elhárítására megtett intézkedések

 

 

 1. BEVEZETÉS

 

 • A ZEBRA PEN (UK) Limited Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: ZEBRA PEN) a jelen adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) útján tájékoztatja az érintettek személyes adatainak kezelésével kapcsolatos legfontosabb információkról, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, a kezelt adatok köréről, időtartamáról, továbbá az érintetteket megillető, adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és a jogorvoslati lehetőségeikről.

 

 • A jelen Szabályzat a ZEBRA PEN-nek a https://zebrapeneu.com/ domain név alatt történő internetes megjelenésére, a ZEBRA PEN weboldalára (a továbbiakban: Honlap), valamint a ZEBRA PEN rendezvényeken folytatott marketing tevékenységére vonatkozik.

 

 • ZEBRA PEN mint adatkezelő biztosítja, hogy a Szabályzat az érintettek személyes adatainak felvételekor az érintettek rendelkezésére álljon, és annak tartalmát megismerhessék. ZEBRA PEN fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot egyoldalúan módosítsa. ZEBRA PEN biztosítja az érintettek számára, hogy a mindenkor hatályos adatkezelési szabályzat a Honlap nyitóoldalán folyamatosan elérhető és megtekinthető legyen.

 

 • Az érintettek által ZEBRA PEN rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a ZEBRA PEN bizalmasan kezeli, és megtesz minden tőle észszerűen elvárható olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

 • Személyes adatról akkor beszélünk, ha egy információ alapján egyértelműen be tudunk azonosítani egy természetes személyt. A legfontosabb személyes adatok az ún. azonosító adatok, pl. név, lakcím, telefonszám, email cím, online azonosító, de ezen kívül személyes adatnak minősül a képmás és a videófelvétel is.

 

 • Tájékoztatjuk, hogy a Szabályzat különösen az alábbi jogszabályok figyelembevételével készült:
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: ); valamint
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: )

 

 • A Szabályzat hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, amelyekre a Honlapon található hivatkozás vezet (pl. Facebook, Youtube, LinkedIn). Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik fél adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért a ZEBRA PEN-t semmilyen felelősség nem terheli.

 

 • A Szabályzat nem terjed ki az egyes szerződések megkötése után folytatott adatkezelésekre. A szerződés teljesítése során az egyes adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseket a vonatkozó szerződés adatkezelési melléklete szabályozza.

 

 • ZEBRA PEN, mint adatkezelő adatai:

 

A cég elnevezése: A ZEBRA PEN (UK) Limited Magyarországi Fióktelepe
A cég rövidített elnevezése: ZEBRA PEN
Székhely: 1039 Budapest, Pünkösdfürdő utca 52.
Postai (levelezési) cím: 1039 Budapest, Pünkösdfürdő utca 52.
Cégjegyzékszám: 01-17-001339
Nyilvántartó törvényszék: Fővárosi Törvényszék
Adószám: 28753773-2-41
Képviseletre jogosultak: Lázár Szilvia, fióktelepvezető
E-mail elérhetőség: order@zebrapen-eu.hu / marketing@zebrapen-eu.hu
Telefonszám: +36 1 630 9173
Weboldal: https://zebrapeneu.com

 

 1. EGYES ADATKEZELÉSEK

 

 • Közvetlen megkeresések

 

Az érdeklődő érintett kifejezett önkéntes hozzájárulása alapján a ZEBRA PEN reklámanyagokkal, promóciós ajánlatokkal keresi meg ezeket az érintetteket. A ZEBRA PEN termékeit értékesítő kiskereskedelmi partnerek kifejezett kérelemre feltüntetésre kerülnek a Honlap üzletkereső felületén (a továbbiakban: Üzletkereső). Az érintett a (nulladik) hozzájárulását az alábbi csatornákon adhatja meg:

 

 • a Honlapon elhelyezett kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével és beküldésével;
 • rendezvények (pl. kiállítások, konferenciák) során a ZEBRA PEN munkatársának adott írásbeli hozzájárulásával.

 

 • Az adatkezelés célja

 

A ZEBRA PEN potenciális új szerződéses partnerek kapcsolattartóinak, valamint potenciális új vásárlóinak személyes adatait (név, elérhetőségek) marketing célú megkeresések küldése céljából kezeli. A kiskereskedelmi üzletek Üzletkeresőn történő feltüntetése.

 

 • Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés jogalapja a címzett előzetes hozzájárulása, amelyet a hírlevélre történő feliratkozással ad meg (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

 

 • Érintettek köre

 

A ZEBRA PEN Honlapján elhelyezett kapcsolatfelvételi vagy hírlevélre történő feliratkozással kapcsolatos űrlapot megfelelően kitöltő és beküldő személyek, valamint az Üzletkeresőn feltüntetésre kerülő kiskereskedelmi üzletek kapcsolattartói.

 

 • Érintett adatok köre

 

A közvetlen megkeresések küldése során ZEBRA PEN az érintett alábbi személyes adatait kezeli:

 • teljes név
 • email cím

 

 • Az adatkezelés időtartama

 

Az érintett bármikor, az marketing@zebrapen-eu.hu email címre küldött nyilatkozatával visszavonhatja a marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását, amely esetben a ZEBRA PEN törli az érintett személyes adatait nyilvántartásaiból.

 

 

 • Hírlevél

 

A ZEBRA PEN a MailerLite Limited mint a MailerLite hírlevél-küldő felületét üzemeltető vállalkozás ezen szolgáltatásának igénybevételével hírleveleket küld az arra feliratkozott címzetteknek.

 

Az érintett a (nulladik) hozzájárulását az alábbi csatornákon adhatja meg:

 

 • a Honlapon elhelyezett hírelvél feliratkozás űrlap kitöltésével és beküldésével;
 • rendezvények (pl. kiállítások, konferenciák) során a ZEBRA PEN munkatársának adott írásbeli hozzájárulásával.

 

 • Az adatkezelés célja

 

A ZEBRA PEN potenciális új szerződéses partnerek kapcsolattartóinak, valamint potenciális új vásárlóinak személyes adatait (név, elérhetőségek) marketing célú megkeresések küldése céljából kezeli.

 

 • Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés jogalapja a címzett előzetes hozzájárulása, amelyet a hírlevélre történő feliratkozással ad meg (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

 

 • Érintettek köre

 

A ZEBRA PEN hírlevelére önként feliratkozó személyek.

 

 • Érintett adatok köre

 

A hírlevél küldése során ZEBRA PEN a feliratkozó alábbi személyes adatait kezeli:

 • teljes név
 • email cím
 • telefonszám

 

 • Az adatkezelés időtartama

 

Amennyiben a hírlevél címzettje leiratkozik a hírlevélről, ezt a ZEBRA PEN a hozzájárulása visszavonásának tekinti és a leiratkozás észlelésétől kezdve több hírlevelet a címzettnek nem küld, a címzetti listából törli.

 

 • Kapcsolatfelvétel

 

 • Az adatkezelés célja

 

A ZEBRA PEN potenciális új szerződéses partnerek kapcsolattartóinak személyes adatait (név, elérhetőségek) marketing célú megkeresések küldése céljából kezeli, valamint saját vállalatirányítási rendszerében meghatározott időtartamig tárolja.

 

 • Az adatkezelés jogalapja

 

Az érdeklődő érintett kifejezett önkéntes hozzájárulása alapján a ZEBRA PEN reklámanyagokkal, promóciós ajánlatokkal keresi meg ezeket az érintetteket (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

 

 • Érintettek köre

 

A Honlapon elhelyezett kapcsolatfelvételi űrlapot kitöltő és beküldő személyek, valamint a rendezvényeken a papír alapú hozzájáruló nyilatkozatot kitöltő személyek.

 

 • Érintett adatok köre

 

Az űrlap kitöltése során ZEBRA PEN a kitöltő alábbi személyes adatait kezeli:

 • teljes név
 • email cím
 • telefonszám
 • cím
 • cégnév

 

 • Az adatkezelés időtartama

 

A kapcsolatfelvételi űrlap beküldése során adott hozzájárulás emailben érkezik meg az order@zebrapen-eu.hu email címre, amihez a marketinges munkatárs fér hozzá. Amennyiben a megkeresések alapján nem jön létre szerződés a ZEBRA PEN és az érintett vállalkozása között, úgy a megkeresések kapcsán kezelt adatokat a ZEBRA PEN – az érintett adatainak további kezelésére vonatkozó kifejezett kérése hiányában – 6 hónapig tárolja ezt követően pedig haladéktalanul törli.

 

Az érintett bármikor, az marketing@zebrapen-eu.hu email címre küldött nyilatkozatával visszavonhatja a marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását, amely esetben a ZEBRA PEN törli az érintett személyes adatait nyilvántartásaiból.

 

 • Nyereményjátékok

 

A ZEBRA PEN marketing tevékenysége keretében nyereményjátékokat szervez. Az adott nyereményjátékban való részvételről és annak feltételeiről a ZEBRA PEN minden alkalommal egyedileg készíti el a vonatkozó adatkezelési tájékoztatót (a továbbiakban: Nyereményjáték Szabályzat). A Nyereményjáték Szabályzatban meghatározott résztvevők az ott leírtak szerint jelentkezhetnek. A jelentkezés és a nyereményjátékban való részvétel, továbbá a nyertes esetében a nyeremények átvétele kapcsán a résztvevők személyes adatokat adnak meg. A személyes adatok kezelését végző adatkezelő a ZEBRA PEN.

 

 • Az adatkezelés célja

 

A ZEBRA PEN a nyereményjátékban résztvevő személyes adatait a nyereményjátékban való részvétel, a nyeremények kisorsolásának, nyerés esetén a nyeremények átvételéhez szükséges egyeztetés és a nyeremények átadásának lehetővé tétele céljából kezeli.

 

 • Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés jogalapja az érintett előzetes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A résztvevők a hozzájárulásukat a Nyereményjáték Szabályzatban leírtak szerint történő jelentkezésükkel (ráutaló magatartással) adják meg.

 

 • Érintettek köre

 

A nyereményjátékban résztvevő személyek.

 

 • Érintett adatok köre

 

A hírlevél küldése során ZEBRA PEN a feliratkozó alábbi személyes adatait kezeli:

 • teljes név
 • email cím
 • lakcím

 

 • Az adatkezelés időtartama

 

A ZEBRA PEN az érintett személyes adatait a Nyereményjáték Játékszabályzatban meghatározott tartama alatt kezeli.

 

A nyereményjátékban résztvevő személy az marketing@zebrapen-eu.hu email címen keresztül bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását.

 

 

 • Sütik (cookie-k) használata

 

A Honlap sütiket használ. A sütit a webszerver küldi a látogató böngészőjének, majd a böngésző visszaküldi a szervernek.

 

A sütik kódolt adatsorok, elérési útvonalak, amelyeket a Honlapra látogató érintett böngészője tárol és ami csak az adott szerverrel együtt értelmezhető. Magát a felhasználó adatait a szerver tárolja, nem a süti. Amikor az érintett legközelebb a Honlapra látogat, a böngészője beolvassa a sütit, és azt az információt vagy elemet jeleníti meg a Honlapon, amely eredetileg beállította a sütit. A sütik általában a Honlapra való fellépéssel vagy annak elhagyásával tárolódnak el. A sütik az érintett személyazonosságának megállapításához nem használhatók, és nem befolyásolják az érintett eszközének teljesítményét.

 

A sütikkel kapcsolatos technológiáról és a sütik működéséről további információt talál például a www.allaboutcookies.org oldalon.

 

 • Az adatkezelés célja

 

A sütik a következő célokra használhatók:

 • weboldal teljesítménymérése;
 • böngészés elemzése.

 

 • Az adatkezelés jogalapja

 

Az érintett az internetes böngészője megfelelő beállításával meghatározhatja a sütik tárolásának és az  azokhoz való hozzáférés feltételeit. A legtöbb böngésző alapértelmezett beállítása általában elfogadja a sütiket. Jóllehet az érintett teljesen letilthatja a sütiket, vagy beállíthatja úgy a böngészőjét, hogy az küldjön figyelmeztetést akkor, ha sütit küld. A sütik fogadásának megelőzése vagy a beállítások elvégzése érdekében az érintettnek a böngésző beállításait kell megváltoztatni. A sütik letiltására vagy engedélyezésére vonatkozó információ a böngésző „Súgó” menüpontjában található. A népszerű böngészők esetében a sütik beállításával kapcsolatos tájékoztatás a következő linkeken érthető el:

 

 

Az „Elfogadás” gombra kattintással az érintett kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az eszköze a sütiket tárolja (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

 

A Honlap mobil készülékről történő felkeresése során használt sütikről további információ az alábbi oldalakon érhető el:

 

 

 • Érintettek köre

 

A Honlapot felkereső személyek, kizárólag hozzájárulásuk esetén.

 

 • Érintett adatok köre

 

A sütik használata során ZEBRA PEN a kitöltő alábbi személyes adatait kezeli:

 • IP cím
 • tartózkodási hely
 • https://zebrapeneu.com/ weboldal látogatásának ideje, időtartama és gyakorisága

 

 • Az adatkezelés időtartama

 

Típustól függően ezen fájlok a böngészési munkamenet végével (ideiglenes sütik) vagy hosszabb idő után (állandó sütik) törlődnek.

 

 1. AZ ADATFELDOLGOZÓK

 

Az adatfeldolgozó olyan természetes vagy jogi személy, aki a ZEBRA PEN mint adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

ZEBRA PEN adatkezelése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

NévSzékhely, egyéb elérhetőségEllátott tevékenység leírásaA kezelt adatok köre
BlazeArts Korlátolt Felelősségű Társasághttps://www.forpsi.org/hu/home

székhely: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8

cégjegyzékszám: 03-09-109150

adószám: 12539833-2-03

E-mail: https://webmail.forpsi.com/

Telefon: (+36 1) 610 5506

ZEBRA PEN saját weboldalának tárhelyszolgáltatója. Az Ön által megadott adatokat a Tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért. Az adatkezelés célja a Honlap működésének biztosítása. Az érintett által megadott személyes adatokat kezelnek a weboldal működésének végéig, illetve a Honlap működtetője és a Tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését. Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés. Az adatközpont Ktiš-ben, az INTERNET CZ, a.s.  székhelyén található.Weboldal adatok tárolása és biztonsági háttérmentése (űrlap beküldések is)
Google (Google Analytics)https://www.google.com/about/datacenters/A weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a ZEBRA PEN. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: https://www.google.hu/policies/privacy/ads/.cookie adatok
MailerLite Limitedhttps://www.mailerlite.com Dublin 2, D02 P593, 71 Lower Baggot Street Ground Floor, ÍrországA MailerLite Limited a ZEBRA PEN által igénybevett adatfeldolgozó és a ZEBRA PEN a MailerLite Limited adatvédelmi szabályozásának ellenőrzésén keresztül biztosítja a személyes adatok biztonságát és a GDPR-nak megfelelő adatkezelést.a felhasználó által – hozzájárulás alapján – megadott adatok hírlevél-küldéshez, illetve közvetlen üzletszerzéshez
iWebMa Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság–       székhely: 1061 Budapest, Király u. 26.

–       cégjegyzékszám: 14666641-2-41

–       adószám: 14666641-2-41

–       E-mail: webma@iwebma.com

–       Telefon: (+36 1) 786 48 45

webfejlesztő cégweboldal adatok, nyereményjátékok és hírelvél
Dialogue Creatives Kft.

 

–       székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 48-66. E. ép.

–       cégjegyzékszám: 01-09-909776

–       adószám: 14567339-2-41

–       E-mail: hello@dialoguecreatives.com

reklámügynökségcookie adatok, nyereményjátékokkal és közvetlen megkeresésekkel kapcsolatos adatok

 

 1. AZ ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

 

ZEBRA PEN megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tesz az érintettek által rendelkezésére bocsátott személyes adatok megóvása érdekében. Ennek keretében az informatikai rendszereit – mely az elektronikus formában tárolt személyes adatokat is tartalmazza – több szintű jelszóval védi.

 

A ZEBRA PEN technikai, szervezési, műszaki és fizikai intézkedésekkel védi a Honlap működése kapcsán kezelt személyes adatok biztonságát, ideértve a biztonságos szervereket, a tűzfalakat.

 

 1. AZ ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

 

Az érintetteknek joga van kérelmezni ZEBRA PEN-től a rájuk vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti az érintetteket az adathordozhatósághoz való jog is.

 

ZEBRA PEN alábbiakban ismerteti az adatkezeléssel összefüggésben az érintetteket megillető egyes jogok tartalmát, illetve a joggyakorlás egyes sajátosságait.

 

 • A hozzáféréshez való jog

Az érintettek jogosultak arra, hogy ZEBRA PEN-től mint az adatkezelőtől visszajelzést kapjanak arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e. Amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintettek jogosultak arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjanak:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatainak kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • az érintetettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai (így különösen a helyesbítés, a törlés vagy az adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga);
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatokat forrására vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettekre nézve milyen várható következményekkel jár.

ZEBRA PEN mint adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintettek rendelkezésére bocsátja. Az érintettek által kért további másolatokért ZEBRA PEN az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat ZEBRA PEN elektronikus formában szolgáltatja, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. A hozzáféréshez való jog az 5.8 pontban megadott elérhetőségeken keresztül gyakorolható.

 

 • A helyesbítéshez való jog

Az érintettek jogosultak, hogy kérjék a rájuk vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, mely kérésének ZEBRA PEN indokolatlan késedelem nélkül köteles eleget tenni. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintettek jogosultak, hogy kérjék a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

 • A törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)

Az érintettek jogosultak, hogy kérésükre ZEBRA PEN indokolatlan késedelem nélkül törölje a rájuk vonatkozó személyes adatokat. ZEBRA PEN indokolatlan késedelem nélkül akkor törli az érintettek személyes adatait, ha:

 

 • a kezelés célja vagy jogalapja megszűnt;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték; vagy
 • ha a személyes adatokat ZEBRA PEN-re mint adatkezelőre alkalmazandó európai uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

ZEBRA PEN megtagadhatja az érintettek személyes adatainak törlését, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, ZEBRA PEN-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintettek jogosultak, hogy kérésükre ZEBRA PEN korlátozza személyes adataik kezelését, ha

 

 • vitatják a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát); vagy
 • ZEBRA PEN adatkezelése jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy
 • ZEBRA PEN-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.

Amennyiben az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat – a tárolás kivételével – csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

 • Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintettek jogosultak, hogy rájuk vonatkozó, az érintettek által az ZEBRA PEN rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapják, továbbá ezen személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintettek jogosultak arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérjék a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

 • A tiltakozáshoz való jog

Az érintettek jogosultak továbbá arra, hogy a közvetlen üzletszerzés érdekében kezelt személyes adataik kezelése ellen bármikor tiltakozzanak, ideértve a profilalkotást is, ilyen esetben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

Tiltakozás esetén ZEBRA PEN a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha ZEBRA PEN bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 • A hozzájárulás visszavonásához való jog

Az érintettek jogosultak, hogy a hozzájárulásukat bármikor visszavonják. Az érintettek hozzájárulása a Szabályzat 2. pontjában megnevezett adatkezelési célok esetében minősül az adatkezelés jogalapjának. A hozzájárulás jogalapja nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, tehát ZEBRA PEN korábbi – hozzájáruláson alapuló – adatkezelését nem teszi jogszerűtlenné az a tény, hogy az érintettek a hozzájárulásukat később visszavonják.

 

 • Eljárási szabályok

Az érintettek az alábbi elérhetőségeken keresztül tudják bármely adatkezeléssel kapcsolatos jogaik gyakorlásával kapcsolatos kérelmüket ZEBRA PEN részére bejelenteni:

 

 

ZEBRA PEN indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme elbírálásáról és a meghozott intézkedésekről. Amennyiben az érintett nagy számú kérelmet terjeszt elő vagy a kérelme különösen összetett, úgy ZEBRA PEN az 1 (egy) hónapos határidőt további 2 (két) hónappal meghosszabbíthatja, de a határidő hosszabbítás indokoltságáról és okairól a kérelem kézhezvételétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Az érintettet a ZEBRA PEN a döntéséről írásban vagy – elektronikus úton előterjesztett kérelem esetén – elektronikus úton értesíti.

 

Amennyiben ZEBRA PEN nem tesz intézkedéseket az érintett kérelmével kapcsolatban, akkor késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

ZEBRA PEN a fenti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja.

 

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, ZEBRA PEN mint adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 

 • észszerű összegű díjat számíthat fel; vagy
 • megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása ZEBRA PEN-t terheli.

 

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak részletes szabályait a GDPR III., „Az érintettek jogai” című fejezete, valamint az Infotv. 14.-21. § szakaszai tartalmazzák.

 

 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

A jogérvényesítési lehetőségek körében az érintetteknek két eljárás kezdeményezésére van lehetőségük, melyeket ZEBRA PEN az alábbiakban ismertet:

 

 • A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

 

Az érintettek jogosultak, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (továbbiakban: NAIH) mint felügyeleti hatósághoz panaszt nyújtsanak be, ha az érintettek megítélése szerint a rájuk vonatkozó személyes adatok kezelése a GDPR rendelkezéseit sérti.

 

A NAIH elérhetőségei:

 

Székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postai elérhetősége: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefonszáma: +36 1 391 1400
Hivatalos elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@naih.hu
A Hatóság weboldalának a címe: https://naih.hu.

 

 • A bírósági jogorvoslathoz való jog

 

Az érintettek jogosultak továbbá a bírósági jogorvoslatra (i) a felügyeleti hatóság érintettekre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, (ii) ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal (iii) vagy 3 (három) hónapon belül nem tájékoztatja az érintetteket a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. Az érintettek pert – választásuk szerint – a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatják.

 

 1. AZ ADATVÉDELMI INCIDENS ÉS ANNAK KÖRÜLMÉNYEI, HATÁSAI, ELHÁRÍTÁSÁRA MEGTETT INTÉZKEDÉSEK

 

Adatvédelmi incidens alatt a biztonság olyan sérülését kell érteni, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

ZEBRA PEN az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve. Ennek biztosítása érdekében ZEBRA PEN minden szükséges intézkedést megtesz.

 

ZEBRA PEN indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről, ha az valószínűsíthetően magas kockázattal jár. Ilyen esetben ZEBRA PEN az érintetteknek címzett világos és közérthető tájékoztatásban ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, az incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, továbbá az incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Legyél ZEBRA Partner!

Iratkozz fel hírlevelünkre!

PARTNEREINK