A ZEBRA PEN (UK) LTD. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE (HUNGARY)

 

„ZEBRA – Nyári színek” nyereményjáték 

(a továbbiakban: Játék)

 

JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

(a továbbiakban: Szabályzat) • A Játék Szervezője és Lebonyolítója.

ZEBRA PEN (UK) LTD. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE (HUNGARY)

székhely: 1039 Budapest, Pünkösdfürdő u. 52.

 1. 01-17-001339

adószám: 28753773-2-41

képviseli: Lázár Szilvia, operations manager, önállóan

(a továbbiakban: Szervező)

 

Dialogue Creatives Kft.

székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 48-66. E ép.;

 1. 01-09-909776 

adószám: 14567339-2-41;

bankszámlaszám: 10700392-70079384-51100005

képviseli: Somodi Hajnalka, ügyvezető 

(a továbbiakban: Lebonyolító)

 

 1. A Játék időtartama.

 

 1. május 27. 10:00 – 2024. május 30. 23:59.

 

 1. A Játék felülete.

A Játék a Zebra Pen EU hivatalos Instagram oldalán (https://www.instagram.com/zebrapen_eu/) kerül megrendezésre.

 

 1. A Játékos, a Játékban való részvételi feltételek.

 

 • A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, saját Instagram profillal (a továbbiakban: “Instagram Profil”), valamint magyarországi lakóhellyel rendelkező cselekvőképes természetes személy, aki
 • a 2024.05.27-én közzétett “MI ADJUK A SZÍNEKET, TI AZ ÖTLETEKET!🌈🎨 – Nyereményjáték” poszt felhívására a saját Instagram profiljából kommentben válaszol a posztban feltett kérdésre (“Mit alkotnátok a képen látható ZEBRA Mildliner Gentle paletta mesés pasztell színeivel?”) (kérdés megválaszolása, ötletek megosztása). A kommentnek minimum a nyereményjáték végéig (Sorsolás) elérhetőnek kell lennie.
 • a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket elfogadja és a Játék teljes időtartama alatt maradéktalanul betartja

 (a továbbiakban: Játékos).

 

Az internetkapcsolat, illetve mobilkészüléke esetleges hibáiból adódó problémákért a Szervező felelősséget nem vállal.

 

A játék időtartama alatt egy Játékos egy saját kommenttel vehet részt a Játékban, illetve a nyereménysorsoláson, amelyet a 2024.05.27-én közzétett “MI ADJUK A SZÍNEKET, TI AZ ÖTLETEKET!🌈🎨 – Nyereményjáték” poszt felhívására ír meg a poszt alá, és amelyben megválaszolja a posztban feltett kérdést.

 

A Játékban történő részvétel a jelen Szabályzat teljeskörű elfogadásának minősül. A személyes adatok kezeléséhez a Játékban történő részvétellel a Játékos önkéntesen hozzájárul.

 

A jogsértő, illetve a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket megsértő Játékost a Szervező jogosult a Játékból kizárni.

 

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező és Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; a Szervező megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában esetlegesen közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

 

 1. Nyeremények

 

A Szervező az alábbi Nyereményeket sorsolja ki (a továbbiakban: Nyeremény)

 

Ajándékcsomag

ZEBRA Mildliner Gentle 5 darabos szett

ZEBRA Mildliner tolltartó 10 db Mildliner filccel

ZEBRA kulacs

ZEBRA nyakpánt

ZEBRA hátizsák

 

A Nyeremény más termékre/szolgáltatásra nem cserélhető, készpénzre nem váltható.

 

Egy kisorsolt Játékos 1 darab nyereménycsomagot kap, így összesen 3 darab nyereménycsomag készül el a Nyereményjátékra.

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményeket más nyereményre cserélje.

 

 1. A sorsolás 

 

A sorsolás időpontja: 

A nyeremény az alábbi időpontban kerül kisorsolásra: 2024.05.31. 11:00.

 

A sorsolás helyszíne: A Lebonyolító székhelye, azaz 1036 Budapest, Lajos utca 48-66. E ép. A sorsolás a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes platform segítségével, a commentpicker használatával történik.

 

A sorsolás alkalmával az 5. pontban bemutatott (3 db) Ajándékcsomag kerül kisorsolásra. Egy kisorsolt Játékos 1 darab Nyereménycsomagot kap.

A sorsolásról jegyzőkönyv kerül felvételre, melyben rögzítésre kerül a sorsolás helye, ideje, a sorsolás módja a nyertes Játékosok (Instagram felhasználónév) és tartaléknyertesek (Instagram felhasználónév) és a nyertes Játékosokat/tartaléknyerteseket megillető Nyeremény.

A nyertes Játékosok kisorsolására a Játék időtartama alatt a 2024.05.27-én közzétett “MI ADJUK A SZÍNEKET, TI AZ ÖTLETEKET!🌈🎨 – Nyereményjáték” poszt felhívására nevező Játékosok közül a véletlenszerűség elve szerint, számítógépes/gépi sorsolással kerül sor. Nyertes Játékosnak kizárólag az a Játékos minősül, aki a jelen Szabályzatban előírt, Játékban való részvételi feltételnek maradéktalanul megfelel. Amennyiben a sorsolás során megállapításra kerül, hogy a Játékos részvétele valamely okból kifolyólag a jelen Szabályzati feltételnek nem felel meg, úgy az érintett Játékos helyett új Játékos kerül kisorsolásra (nem minősül tartaléknyertesnek).

 

A sorsolás során 3 darab nyertes Játékos és 3 darab tartaléknyertes kerül kisorsolásra.

 

Tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a Nyereményre, amennyiben a nyertes Játékos az őt illető Nyereményt nem veszi át, vagy a Játékból valamely okból kifolyólag kizárásra kerül, vagy a Nyeremény átvételére nem válik jogosulttá.

 

 1. A nyertes Játékosok/tartaléknyertesek értesítése

 

A nyertes Játékosokat a Szervező privát Instagram üzenetben értesíti a sorsolást követő 2 (két) munkanapon belül a  Szervező Instagram profiljából (https://www.instagram.com/zebrapen_eu/). A Játékosok a felelősek azért, hogy kapcsolatot lehessen velük létesíteni Instagramon (a továbbiakban: „Értesítés”).

A Szervező a Játékosok számára feltünteti a Nyereményt. 

 

A Szervező a nyertes Játékosok esetlegesen helyébe lépő tartaléknyerteseket szintén privát Instagram üzenetben értesíti.

A Szervező kizárja a felelősségét az eredménytelen kézbesítés/értesítésből eredő következményekért. 

 

 1. A Nyeremény átadás-átvétele

 

A Nyeremény átadás-átvételének ideje és helye:

A Nyereményt a Szervező csomagként küldi el a nyertes Játékosoknak.

A Lebonyolító 2024. május 31-én 15:00-kor értesítést küld privát Instagram üzenet formájában a Nyertes Játékosnak, amelyben hivatalos e-mail címét elkérik, és amelyre az reka.rozsahegyi@zebrapen-eu.hu e-mail címről a Szervező levelet küld az átadás-átvétel részleteivel kapcsolatban. Az e-mail levelezésben a Szervező és a nyertes Játékos egyezteti a Nyeremény átadásának módját, a Játékos nevét, elérhetőségét, postázási címét.

 

Bármely feltétel hiányában a Szervező jogosult megtagadni a Nyeremény átadását.

 

Amennyiben a nyertes Játékos nem reagál a privát értesítésre Szervező/Lebonyolító részéről 2 (két) munkanapon belül vagy az átvételre nem válik jogosulttá, úgy az eredeti nyertes Játékos helyett a tartaléknyertes válik jogosulttá a Nyeremény átvételére, akit a Szervező haladéktalanul értesít a Nyeremény átvételének módjáról. A tartaléknyertes számára szintén 2 (két) munkanap áll rendelkezésre, hogy visszajelezzenek a Szervező/Lebonyolító privát értesítésére.

 

A Szervező kizárja a Játékból azt a nyertes Játékost, aki a Játék során nem valós, vagy hiányos vagy téves adatokat adott meg, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban rögzített feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

A Nyeremény esetlegesen felmerülő adó – és járulékvonzatait a Szervező viseli.

 

A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átvételére sor kerüljön. Ha a Játékos jelen pontban írt együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget és így a Nyeremény átadása a nyertes Játékos részére meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. Amennyiben a Nyeremény átadása meghiúsul, a Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. Szervező e körben kizárja kártérítési, illetve egyéb felelősségét.

A Nyeremény átvételét követően vagy jegyzőkönyv hiányában Szervező és Lebonyolító a Nyereményre vonatkozóan reklamációt nem fogad el.

 

 1. Adófizetés és egyéb költségek

 

A nyertes Játékost a Nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség. A Nyereményhez tartozó esetleges személyi jövedelemadó fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, de az adminisztrációhoz és bevalláshoz szükséges személyes adatokat (név, születési hely és idő, anyja neve és adóazonosító jel) Szervező bekéri a nyertes Játékostól. Amennyiben ezen személyes adatok átadását a nyertes Játékos megtagadja, úgy a nyeremény átvételét a Szervező megtagadja. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatának kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 

10.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A személyes adatok nyereményjátékkal összefüggő kezeléséről

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy átlátható és közérthetően megfogalmazott tájékoztatást nyújtson az adatkezelő által szervezett nyereményjátékban résztvevő (regisztráló és nyertes) természetes személyek (a továbbiakban: Érintett) személyes adatainak adatkezelő általi kezeléséről, valamint az adatkezelés további körülményeiről a 2016/679/EU Általános adatvédelmi rendelet („a továbbiakban: GDPR) előírásaival összhangban. 

 • adatkezelő adatai

 

  • Megnevezés: A ZEBRA PEN (UK) LTD. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE (HUNGARY) (a továbbiakban: Adatkezelő);
 • Székhely: 1039 Budapest, Pünkösdfürdő u. 52.;
 • Központi elérhetőség: +36 1 630 91 73, marketing@zebrapen-eu.hu
 • Adószám: 28753773-2-41;
 • Cégjegyzékszám: 01-17-001339 • Adatvédelmi munkatárs elérhetősége

 

Amennyiben Önnek bármilyen kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, vagy a GDPR szerinti jogait szeretné érvényesíteni kérjük, hogy az alábbi elérhetőségen vegye fel velünk a kapcsolatot. 


 • E-mail cím: marketing@zebrapen-eu.hu


 • Adatkezelés körülményei

 

Az Adatkezelő az itt megjelölt személyes adataidat az alábbi célokból, jogalapon kezeli, az itt meghatározott időtartamig. 

 

Adatkezelés célja

Kezelt adatok kategóriái

Adatkezelés jogalapja

Megőrzési idő

Az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékban résztvevők azonosítása. 

Azonosítási adatok (Instagram felhasználónév)

Az érintett hozzájárulása.

[GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja]

A hozzájárulás visszavonása, ennek hiányában a játék lezárása (a nem nyertes résztvevők esetében). 

Az adatkezeléshez adott érintetti hozzájárulás utólagos igazolása.

Azonosítási adatok (Instagram felhasználónév)

Az Adatkezelő jogi igények érvényesítéséhez és a megfelelés igazolásához fűződő jogos érdeke.

[GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]

A hozzájárulás visszavonásától (a játék lezárásától) számított 90 nap végéig, de legkésőbb 2024.08.31. 

A játék nyerteseivel való kapcsolatfelvétel.

Elérhetőségi adat (Instagram felhasználónév, név, e-mail cím, cím, telefon)

Az érintett hozzájárulása.

[GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja]

A hozzájárulás visszavonása, de legkésőbb a nyeremény átadása. 

A nyilvánosság tájékoztatása az Adatkezelő Instagram oldalán. 

Azonosítási adat (Instagram felhasználónév)

Az Adatkezelő nyereményjáték tisztaságának igazolásához és annak népszerűsítéséhez fűződő jogos érdeke.

[GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]

Legkésőbb 2024.08.31. napja.

A nyeremény átvétele és annak igazolása, továbbá ezzel összefüggésben az Adatkezelő adófizetési és bejelentési kötelezettsége teljesítése.

Azonosító adat (név, születési hely, idő, anyja neve); adóazonosító jel; aláírás, nyeremény pénzben kifejezhető értéke és az abból levonható következtetések.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 34.§ által meghatározott jogi kötelezettség teljesítése. 

[GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont]

Az adóellenőrzéshez való jog elévülése végéig (10 év). Ellenőrzés esetén kizárólag a NAV részére kerülnek továbbításra az adatok. 


 • Adattovábbítás


adatfeldolgozótevékenysége

Dialogue Creatives Kft.

(székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 48-66. E ép., adószám: 14567339-2-41, Cg.: 01-09-909776)


A nyereményjáték lebonyolítása, pl.: beérkező kommentek kezelése, sorsolás

Az adott nyeremény felajánlója (az Adatkezelő tulajdonában álló ZEBRA PEN (UK) LTD. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE (HUNGARY)

A nyertes azonosító adatai (visszaélések elkerülése érdekében) • adatokhoz való hozzáférés

 

 • Tájékoztatjuk, hogy személyes adataihoz kizárólag a jelen Tájékoztatóban feltüntetett adatfeldolgozók, továbbá az Adatkezelővel közös adatkezelői minőségben álló Adatkezelők munkavállalói férnek hozzá. 


 • Érintetti jogok 
 

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Hozzáférés joga

Helyesbítés joga

Törlés joga

Korlátozás

Adat-hordozhatóság

Tiltakozás

Hozzájárulás visszavonása

Hozzájárulás

Megállapodás

Jogi kötelezettség

Létfontosságú érdek

Közfeladat, közhatalmi jog.

Jogos érdek

 • Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

Ön jogosult vagy arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja, ha azokat Ön kéri.

 • Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

A hozzájárulása visszavonását Ön jelezheti az marketing@zebrapen-eu.hu e-mail címen jelezd, ezt követően haladéktalanul intézkedünk az adatkezelés megszüntetéséről.

 • Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése, valamint a profilalkotás ellen is. 

 

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat csak akkor kezelheti tovább, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 

Amennyiben Ön tiltakozik saját helyzetével kapcsolatos okból a személyes adatai kezelése ellen (pl.: a nevének honlapon való nyilvánosságra hozatala ellen), az Adatkezelő korlátozza az adat kezelését (eltávolítja a honlapról) arra az időtartamra amíg az Adatkezelő igazolja, hogy jogos indokai elsőbbséget élveznek az Ön jogos indokaival szemben. 

 

Ezen tiltakozási jogra az Adatkezelő a jelen tájékoztató keretében is kifejezetten felhívja az érintett figyelmét.

 • Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint kiegészíti a hiányos személyes adatokat. 

 • Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul (ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal nem végezhet).

 • Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

Jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását visszavonta és nincsen egyéb jogalapja az adatkezelésnek, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

 

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 • Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy szerződés teljesítése jogalap) fennállnak.

 • Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?

Javasoljuk, hogy személyes adatai kezelésével összefüggő panasz esetén a hatósági, bírósági eljárás kezdeményezése előtt éljen az Adatkezelőnél benyújtható panasz lehetőségével. Jogai gyakorlásával kapcsolatban az Adatkezelőnél az alábbi módokon lehet eljárni: 

 • postai küldeményben: 1039 Budapest, Pünkösdfürdő u. 52.
 • elektronikus levél formájában: marketing@zebrapen-eu.hu e-mail címen;
 • telefonon: +36 1 630 91 73 telefonszámon.
 • Érintetti jogok érvényesítésének lehetősége hatóság és bíróság előtt:

 

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

www: http://www.naih.hu 

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Az Ön jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért kérjük keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

 

 • Az Ön érintetti jogai megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat és többek között sérelemdíjat követelhet. 
 1. Vegyes rendelkezések.

A Játék nem minősül szerencsejátéknak, kizárólag promóciós játéknak tekinthető a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény alapján. 

 

A Szervező a Játékban való részvételhez szükséges technikai feltételek biztosításában nem vesz részt.

 

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési-, kártalanítási-, vagy egyéb igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. 

 

Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis maior) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be.

 

A Szervező kizárja felelősségét a valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, részvételre nem jogosult cselekvőképtelen, vagy részvételre nem jogosult korlátozottan cselekvőképes személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli részvételéből, valamint egyéb okból eredő, a Játékos bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 

A Játékban való részvétellel kapcsolatos esetleges visszaélésért a Szervező minden felelősséget kizár. 

 

A Szervező kizárja felelősségét az adott Nyereménnyel kapcsolatosan felmerült minden szavatossági, jótállási igény érvényesítésének vonatkozásában.

A jelen Játékszabályzat elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervezővel szemben a jelen bekezdésben foglalta esetekre tekintettel semmilyen jogcímen nem támasztható és nem is érvényesíthető igény.

 

A Szervező kizárja felelősségét minden, a lebonyolítási helyszínt és az ezeket működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Amennyiben ezeket a weboldalakat, illetve szervereket ért támadás folytán a Játékosok téves rendszer üzeneteket kapnak nyereményeiket, nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal, vele szemben ilyen esetben semmilyen jogcímen nem támasztható és nem érvényesíthető igény.

 

A Játékból – a Szervező egyoldalú, azonnali hatályú döntése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem valós karakterrel, tömegesen generált e-mail címekkel vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő és Szabályzat-ellenes magatartással megnöveljék. Ilyen résztvevőknek minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban. A jelen bekezdésben meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak, a Szervező erre irányú írásbeli felszólítása szerinti összegben és esedékességgel. 

 

Bármilyen külső, nem a lebonyolítási hely részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a Játékosok regisztrációjába, a nyert/nem nyert üzenetek kiküldésébe stb. a Játékos azonnali kizárását eredményezi.

 

A Játék lebonyolítása során a Szervező szerverórájának adatai az irányadóak.

 

A Játékos a Nyeremény kicserélésére, vagy készpénzzé való átváltására igényt semmilyen jogcímen nem támaszthat és nem érvényesíthet a Szervezővel szemben.

 

Abban a nem várt esetben, ha a nyertes Játékos a jelen Szabályzat 8. pontjában foglalta határidőig a Nyereményt – bármilyen okból – nem veszi át, arra a továbbiakban igényt semmilyen jogcímen nem tarthat.

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Szabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, vagy a Játékot megszüntesse; ilyen esetben a Szervezővel szemben igény semmilyen jogcímen nem támasztható és nem érvényesíthető.

 

Ezt a játékot a META semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

 

A Játékkal, annak menetével és a Nyereményekkel kapcsolatban felmerülő kérdéseket a Szervező a következő elérhetőségen válaszolják meg:

 

marketing@zebrapen-eu.huBudapest, 2024. május 23.Dialogue Creatives Kft.

Lebonyolító